Voeging van stukken in het dossier

  • getuige S43

Met betrekking tot deze getuige zijn geen stukken overgelegd zodat de rechtbank de relevantie voor het dossier niet kan bepalen. De rechtbank neemt dan ook geen beslissing tot voegen van stukken aan het dossier met betrekking tot deze getuige.
 

  • getuigen S42 en S45

De stukken met betrekking tot deze getuigen acht de rechtbank relevant en zij gelast de voeging van netto processen-verbaal aan het procesdossier
 

  • Wagnerstukken en de verklaring van de grootvader van Muchkaev

Gelet op de toelichting door het OM acht de rechtbank deze stukken niet relevant voor enige door de rechtbank in deze zaak te nemen beslissing. Het verzoek tot voeging aan het procesdossier van deze stukken wordt afgewezen. Wel dient het OM deze stukken te verstrekken aan de verdediging zodat de verdediging een eigen oordeel kan vormen over de mogelijke relevantie.
 

  • een video van verdachte Girkin

In deze video spreekt de verdachte over een veel, latere periode dan het neerhalen van de MH17. Deze video is niet relevant voor enige door de rechtbank in deze zaak te nemen beslissing. Het verzoek tot voeging aan het procesdossier van het proces verbaal over deze video wordt afgewezen.
 

  • Drie getapte telefoongesprekken toegeschreven aan A. Borodai

Deze telefoongesprekken die volgens het OM op 17 en 24 juli 2014 door Borodai, de toenmalige premier van de Donetsk People’s Republic, zijn gevoerd, zijn relevant voor enige door de rechtbank te nemen beslissing en hadden al veel eerder in het procesdossier gevoegd moeten zijn. De rechtbank gelast de voeging van deze stukken.

De rechtbank heeft een korte samenvatting gegeven van hetgeen dat staat vermeld in de stukken die worden gevoegd in het dossier.

Verzoeken verdediging

  • getuige M58

Het betreft een getuige van wie om redenen van veiligheid met toestemming van de rechter-commissaris bepaalde informatie niet naar buiten mag komen. Het ter beschikking stellen van de auditieve opname van de verhoren van deze getuige aan een door de verdediging aan te wijzen gedragsdeskundige verhoudt zich niet met de beslissing van de rechter-commissaris. Dit verzoek wordt afgewezen.
 

Het letterlijk uitwerken van de transcripties van de politieverhoren van deze getuige is, rekening houdend met veiligheidsaspecten, zeer bewerkelijk. De verhoren zijn uitgebreid in het procesdossier zijn opgenomen. De verdediging heeft daarom onvoldoende belang zodat ook dit  verzoek wordt afgewezen.
 

Wel dient het OM de verdediging te berichten of de afbeeldingen die als bijlage bij de verhoren van de getuige zijn gevoegd, ook daadwerkelijk de afbeeldingen zijn die aan de getuige zijn getoond. Mocht blijken dat  de kwaliteit van de  afbeeldingen in het dossier afwijkt van hetgeen aan de getuige is getoond, dan dient het OM de verdediging en de rechtbank de daadwerkelijk getoonde afbeeldingen te verschaffen.
 

  • getuige S42 en S45

Het verzoek tot het horen van de getuige S45, de teamleider en van de bron van S42 wordt afgewezen. De verdediging heeft hierbij onvoldoende belang omdat de bron van S42 niet bekend is en de getuige S45 geen eigen wetenschap heeft over de  mogelijke rol van de 53ste brigade bij het beweerdelijke afvuren van een BUK-TELAR, en bovendien zeer wisselend heeft verklaard.

Met betrekking tot de getuige Muchkaev

De getuige Muchkaev is degene die uit eigen wetenschap kan verklaren over de mogelijke betrokkenheid van  de 53ste brigade bij het beweerdelijk afvuren van een BUK-TELAR. Op 10 augustus 2021 heeft de rechter-commissaris van de Russische autoriteiten vernomen dat ‘maatregelen worden getroffen met betrekking tot de mogelijkheid om aan dit verzoek te voldoen’.  De rechtbank is van oordeel dat,  gelet op deze reactie, thans nog geen sprake is van een situatie dat het niet redelijkerwijs te verwachten is dat de getuige binnen afzienbare tijd zal kan worden gehoord. De termijn waarbinnen dat dient te gebeuren wordt door de  rechtbank verlengd tot 10 februari 2022.

Consequenties hiervan voor de planning

OM

Het OM geeft aan dat het pas zal rekwireren als het onderzoek dat de rechtbank noodzakelijk acht ook daadwerkelijk is afgerond. Gelet op de uiterste termijn waarbinnen de getuige Muckaev dient te worden gehoord zou dat kunnen op 9, 10 en 11 februari 2022.

Verdediging

De verdediging is van mening dat een aanpassing van de planning op zichzelf niet nodig is, maar als de rechtbank besluit tot aanpassing van de planning van het requisitoir dit tot een overeenkomstige aanpassing van de planning van het pleidooi dient te leiden.

Rechtsbijstandsteam

Het RBT geeft aan dat de planning voor wat betreft het uitoefenen van het spreekrecht op 8 november voortgang kan vinden. Dat geldt wat het RBT betreft niet voor de toelichting op de vorderingen van de benadeelde partijen. Zij zien die toelichting graag gepland kort voor de periode waarin het requisitoir zal plaatsvinden.

Beslissing rechtbank

De rechtbank geeft aan dat op 8 november 2021 de nabestaanden, zoals gepland, hun spreekrecht kunnen uitoefenen. In het zittingsblok vanaf 8 december 2021 kan door het RBT een toelichting op de vordering van de benadeelde partijen gegeven worden. Voor het overige houdt de rechtbank iedere beslissing met betrekking tot de planning van requisitoir en pleidooi aan in afwachting van verdere ontwikkelingen.

Voortzetting

De rechtbank heeft de zitting onderbroken tot 8 november om 10:00u. Dan zullen nabestaanden gebruik maken van hun spreekrecht.

Kijk hier de livestreambeelden terug van de zitting:
Livestream 2 november 2021 deel 1
Livestream 2 november 2021 deel 2