Schriftelijke slachtofferverklaringen

De rechtbank heeft aandacht besteed aan de tientallen schriftelijke slachtofferverklaringen die het Rechtsbijstandsteam afgelopen zittingsdag heeft overhandigd en de al eerder van het OM ontvangen verklaringen. Zij heeft vandaag verteld wat zij daarin zoal heeft gelezen. De schriftelijke slachtofferverklaringen hebben ieder voor zich weer indruk op de rechtbank gemaakt.

Verzoeken van de verdediging

Op 8 december jongstleden heeft de verdediging verzocht om overlegging van alle stukken die betrekking hebben op getuige S45. Ook heeft de verdediging gevraagd om een proces-verbaal van de rechter-commissaris over de gang van zaken rondom de door haar genomen beslissing die gaat over de afscherming van deze getuige. De rechtbank heeft die verzoeken afgewezen.

Uitgangspunt is dat er van uit mag en moet worden gegaan dat het OM alle relevante stukken uit het onderzoek toevoegt aan het procesdossier. Dit uitgangspunt geldt, tenzij aanwijzingen voor het tegendeel bestaan. Het OM, dat bekend mag worden verondersteld met de regelgeving en jurisprudentie hierover, heeft aangegeven dat alle mogelijk relevante stukken uit het onderzoek met betrekking tot getuige S45 ter beoordeling aan de rechter-commissaris zijn voorgelegd. Uit door de verdediging aangedragen voorbeelden waaruit anders zou moeten blijken, volgt onvoldoende dat het OM niet alle relevante stukken uit het onderzoek zou hebben verstrekt. Daarom mag en moet worden vertrouwd op het woord van het OM.

Voor het verzochte proces-verbaal bestaat ook geen aanleiding of noodzaak. Uit niets blijkt namelijk dat de rechter-commissaris bij haar beslissing tot afscherming van getuige S45 verrichtingen heeft gedaan of stappen heeft gezet die het noodzakelijk maken om de vragen van de verdediging te beantwoorden.

Requisitoir OM

Vandaag is het OM gestart met het requisitoir. Hierin zullen de officieren van justitie ingaan op het verloop van het onderzoek en de manier waarop het verkregen bewijs in dat onderzoek is getoetst. Ook zullen zij stil staan bij de beslissingen om de huidige vier verdachten te vervolgen en bij het verloop van het MH17-strafproces. Verder wordt het bewijs, de strafbaarheid van de verdachten en hun gedragingen besproken. Daarbij zullen de officieren van justitie de feiten op een rij zetten. Aandacht wordt besteed aan de verklaringen en standpunten van de verdachten en er wordt ingegaan op mogelijke bewijsverweren. De vorderingen van de benadeelde partijen komen ook aan de orde in het requisitoir.

De verwachting is dat het OM overmorgen, op woensdag 22 december 2021, zal afsluiten met het formuleren van een strafeis.

Verdere planning

Op deze website zal woensdag 22 december 2021 weer een resumé worden gepubliceerd. Dan is bekend wat de conclusies zijn die het OM verbindt aan het bewijs en zal waarschijnlijk ook de door het OM aangekondigde strafeis zijn geformuleerd. Ook zal de rechtbank dan vooruitblikken op het volgende zittingsblok in 2022.