1 Introductie

De rechtszaak MH17 dient bij rechtbank Den Haag. De zittingen vinden plaats in het Justitieel Complex Schiphol (JCS) in Badhoevedorp. Voor de duur van dit strafproces plaatst rechtbank Den Haag naast het JCS een perscentrum, omdat de zittingszaal onvoldoende plaats biedt aan alle belangstellende journalisten uit binnen- en buitenland.

Het perscentrum biedt ruimte aan 500 personen en is voorzien van 300 werkplekken met wifi. Op zittingsdagen is het perscentrum geopend van 07.00 uur tot en met 22.00 uur (lokale tijd). In het perscentrum hangen schermen met beelden vanuit de zittingszaal en is er een livestream.

1.1 Toegankelijkheid

Iedereen die gebruik wil maken van het perscentrum, moet geaccrediteerd zijn. Aanmelden kan via onze registratie-website of via e-mail: registration.courtmh17@rechtspraak.nl. Het perscentrum is in hoofdzaak toegankelijk voor geaccrediteerde pers, uitzonderingen worden gemaakt voor procespartijen en procesdeelnemers. Het zichtbaar dragen van de accreditatiepas is verplicht. De pas is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan een ander. De gebouwbeheerder kan tevens voorwaarden stellen aan de toegang in verband met de orde en veiligheid.

De huisregels zijn opgesteld met als doel:

 • duidelijk maken hoe de toegang tot het perscentrum is geregeld voor degenen die daar gebruik van willen maken;
 • het zorgen voor orde en veiligheid voor de gebruikers en rechtbankmedewerkers.

1.2 Bevoegdheden gerechtsbestuur en beveiligingscoördinator (BVC)

Het gerechtsbestuur van rechtbank Den Haag is als beheerder van het perscentrum verantwoordelijk voor de gang van zaken in het perscentrum, waaronder de orde en de veiligheid. Het gerechtsbestuur heeft het recht personen al dan niet toe te laten of te laten verwijderen en is bevoegd voorwaarden te verbinden aan de toegang. De BVC kan namens het gerechtsbestuur nadere regels opstellen of aanwijzingen geven die noodzakelijk zijn om de orde en de veiligheid in het perscentrum te waarborgen.

1.3 Locatie

Deze Regeling is van toepassing op het perscentrum van rechtbank Den Haag nabij het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. De veiligheidseisen kunnen per gebouw verschillen en hangen samen met de gebouwelijke situatie en ook met (bijzondere) eisen die afhankelijk kunnen zijn van concrete omstandigheden in een bepaalde periode.

2 Algemene uitgangspunten

Rechtbank Den Haag wil dat iedereen die het perscentrum bezoekt zich veilig voelt. Huisregels scheppen duidelijkheid en geven aan wat onze bezoekers van ons mogen verwachten, maar ook wat wij van hen verwachten. 

2.1 Huisregels

De rechtbank verwacht van de bezoekers van het perscentrum dat zij:

 • respectvol omgaan met andere bezoekers en onze medewerkers;

 • aanwijzingen opvolgen van beveiligers en overige medewerkers van rechtbank Den Haag; 

 • geen beeld- en/of geluidsopnamen maken op de 1e verdieping in het perscentrum; 

 • geen misbruik maken van voorzieningen in of rond het perscentrum;

 • de openingstijden van het perscentrum respecteren;

 • de privacy van anderen respecteren;

 • niet mobiel telefoneren aan balies en anderen niet hinderen bij het telefoneren in andere ruimtes;

 • geen tassen en andere persoonlijke eigendommen onbeheerd achterlaten;

 • zich zodanig gedragen dat geen schade ontstaat of kan ontstaan aan het perscentrum en eigendommen van anderen;

 • geen verdovende middelen en/of alcohol meenemen;

 • niet schelden, met stemverheffing spreken of schreeuwen en geen grove of discriminerende taal gebruiken;

 • geen fysiek geweld gebruiken en anderen niet lastig vallen, bedreigen of intimideren;

 • geen wapens of andere zaken meenemen die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid of gezondheid van anderen of de orde en rust in het perscentrum;

 • geen gezichtsbedekkende kleding dragen;

 • geen huisdieren meenemen, uitgezonderd persoonlijke hulp- en geleidehonden.

2.2 Toezicht en maatregelen

Rechtbank Den Haag ziet erop toe dat iedereen zich aan de huis- en gedragsregels houdt. Dit gebeurt volgens de geldende wet- en regelgeving. Bij het overtreden van de huis- en gedragsregels, zal de rechtbank degene hierop aanspreken. Als aanwijzingen van rechtbankmedewerkers niet worden opgevolgd, worden er passende maatregelen genomen, door:
 

 • betrokkene niet verder te woord te staan en te verzoeken het perscentrum te verlaten;
 • een schriftelijke waarschuwing uit te reiken of naar het huisadres te sturen;
 • bij herhaling en bij ernstige overtredingen de toegang tot het perscentrum voor een bepaalde periode of definitief te ontzeggen;
 • dienstverlening tijdelijk of definitief te stoppen of voorwaarden te verbinden aan de dienstverlening.

3 Toegang en controles

Media en bezoekers worden toegelaten tot het perscentrum als zij beschikken over een geldige accreditatie of op invitatie en na goedkeuring van rechtbank Den Haag.

3.1 Uitvoeren controles

Iedereen die het perscentrum bezoekt moet zich kunnen legitimeren. Dat kan met een:

 • Paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • Nederlands vreemdelingendocument;
 • (Europees) rijbewijs.

3.2 Weigeren medewerking

Personen die weigeren mee te werken aan het controleren van de identiteit en de accreditatie worden niet toegelaten en moeten het perscentrum verlaten.

3.3 Doel controles

De controle heeft tot doel:

het waarborgen dat het perscentrum voor de juiste doeleinden wordt gebruikt en dat iedereen die zich heeft geaccrediteerd een (werk)plek heeft.

3.4 Vrijstelling van de controles

Niemand wordt vrijgesteld van de controle; iedereen dient te zijn geaccrediteerd en voorzien van een geldige toegangspas, uitgezonderd de personen die op invitatie van de Rechtbank Den Haag en onder begeleiding van de organisatie het perscentrum bezoeken. 

3.5 (Vermoeden) strafbaar feit

Als het vermoeden bestaat dat sprake is van het plegen van een strafbaar feit, wordt de politie ingeschakeld. 

3.6 Gebruik lockers

In het perscentrum kan gebruik worden gemaakt van zogenoemde lockers. Hierin kunnen zaken tijdelijk worden bewaard. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in de locker opgeborgen zaken. De rechtbank is bevoegd om de locker te openen en op inhoud te onderzoeken, ook indien de bagage in een gesloten tas of koffer is opgeborgen. Zaken die naar het oordeel van de rechtbank gevaarlijk zijn of overlast kunnen opleveren, zoals bijvoorbeeld explosieven, chemicaliën, bederfelijke waar, mogen door de rechtbank worden verwijderd. 

Bij verlies van een sleutel wordt de inhoud van een locker alleen aan een persoon afgegeven als naar het oordeel van de rechtbank vaststaat, dat deze ook de rechtmatige eigenaar/houder van de in de locker aanwezige zaken is. Eventuele reparatie-/vervangingskosten kunnen aan de gebruiker in rekening worden gebracht. Lockers dienen voordat het gebouw wordt afgesloten, te zijn leeggehaald. Lockers die op dat moment nog in gebruik zijn kunnen door de rechtbank worden geopend.

3.7 Bagage en voorwerpen

Bagage en / of voorwerpen waarvan de herkomst of de eigenaar niet kan worden vastgesteld, worden  uit het perscentrum verwijderd. Daarnaast is rechtbank Den Haag niet verantwoordelijk voor het eventueel verlies van voorwerpen. Iedereen wordt aangeraden eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

3.8 Wapens

Het meenemen/dragen van wapens is alleen toegestaan voor degenen die in Nederland zijn aangesteld voor de uitvoering van een politietaak.

3.9 Extra maatregelen

De BVC kan te allen tijde aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen als daartoe aanleiding bestaat.

3.10 Geheimhouding

Medewerkers die belast zijn met de controle en daarbij de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijze moeten vermoeden, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan, met uitzondering van voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of uit hun taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

4 Opnames en persmomenten in het perscentrum

4.1 Opnames maken in het perscentrum

In het perscentrum is het ten strengste verboden audio- en geluidsopnamen te maken van de schermen waarop de zitting wordt vertoond. De schermen mogen ook niet worden gefotografeerd. Ook mag het (veiligheids)personeel niet gefilmd en gefotografeerd worden. Eventueel toch gemaakte opnamen mogen niet worden gebruikt en moeten worden verwijderd. Rechtbank Den Haag biedt gratis beeld- en geluidsopnamen van de livestream aan aan de media die daar gebruik van willen maken. Aanmelden hiervoor kan bij de afdeling Communicatie of via www.registrationMH17.com.

4.2 Persconferentiezaal

Tijdens de momenten in de persconferentiezaal, mogen alleen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden op de daarvoor aangegeven plekken. Mediavertegenwoordigers moeten ervoor zorgen dat zij het goede verloop van persconferenties niet belemmeren en dienen voor hun werkzaamheden plaats te nemen op de plaatsen die zij krijgen toegewezen door het personeel van rechtbank Den Haag, afdeling Communicatie. Bij die toewijzing wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de technische behoeften en beperkingen van de pers.

4.3 Opvolgen aanwijzingen

Medewerkers van rechtbank Den Haag opereren op aanwijzing van rechtbank Den Haag en kunnen aanwijzingen geven aan media, partijen en anderen die zich in het perscentrum (mogen) bevinden. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de toegang tot het perscentrum worden ontzegd.  

5 Klachten

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker van rechtbank Den Haag, kunt u een klacht indienen. Op de behandeling van klachten is de klachtenregeling van rechtbank Den Haag van toepassing. Deze is te raadplegen via www.rechtspraak.nl.