Nadere stukken

Aan het eind van de zitting op 21 september 2021 heeft de rechtbank het OM nogmaals gevraagd te bezien of het lopende onderzoek stukken bevat die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor enige door de rechtbank te nemen beslissing in de zaak van de vier verdachten en die aan het procesdossier dienen te worden toegevoegd.

Er is een aantal stukken door het OM als mogelijk relevant geïdentificeerd, waarvan een aantal is verstrekt en voor een aantal op grond van artikel 149b wetboek van Strafvordering aan de rechter-commissaris is gevraagd gevoelige informatie  uit die stukken weg te mogen laten.

Verzoeken verdediging

  • getuige M58

De verdediging wenst de betrouwbaarheid van getuige M58 te onderzoeken. Daarom wenst zij een volledige schriftelijke uitwerking van zijn verhoren bij de politie te ontvangen alsmede de audio opnames van deze verhoren. Deze opnames kunnen, aldus de verdediging, overhandigd worden aan een door hen aan te wijzen gedragsdeskundige onder de voorwaarden dat niemand anders dan deze deskundige van deze opnames kennis mag nemen. Daarmee is de veiligheid van deze getuige voldoende gewaarborgd, aldus de verdediging.

Voorts wenst zij te vernemen of de afbeeldingen in het dossier van dezelfde kwaliteit zijn als de afbeeldingen die aan deze getuige tijdens de verhoren zijn getoond.
 

  • getuige S45

De verdediging verzoekt de rechtbank de stukken met betrekking tot deze getuige toe te voegen aan het procesdossier. Deze getuige zou deel hebben uitgemaakt van de 53stebrigade en was in de Oekraïne in de omgeving van de crashlocatie. Volgens de verdediging is de verklaring van deze getuige zeer relevant voor het onderzoek. Zij verzoekt de rechtbank deze getuige alsmede de teamleider van de politie die bij de verhoren betrokken was, als getuige te doen horen door de rechter-commissaris.

Reactie OM

Het OM verzet zich tegen de volledige schriftelijke uitwerking van de verhoren van M58. Er is veel validerend onderzoek verricht met betrekking tot zijn verklaringen, zijn verklaringen zijn bijna volledig uitgewerkt en de getuige is in het bijzijn van de verdediging vier dagen verhoord door de rechter-commissaris. Het gaat om een getuige waarvoor speciale veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Een volledige schriftelijke uitwerking van al zijn verhoren is heel veel werk en voegt niets toe.

Het OM verzet zich ook tegen het horen van getuige S45. Deze getuige heeft verschillende verklaringen afgelegd en was wel dan wel niet in de Oekraïne. Hij was niet betrokken bij het transport of het afschieten van de BUK-TELAR en heeft hiervan geen wetenschap. De rechter-commissaris heeft gecontroleerd of de weergave van de teamleider van zijn verklaring correct is.

Als de rechtbank mocht besluiten tot het doen horen van getuigen, dan heeft dat consequenties voor de planning. Het OM zal pas rekwireren nadat de getuige(n) zijn gehoord.

Bespreken resultaten van het onderzoek door de rechter-commissaris

  • horen van Muchkaev als getuige

De rechter-commissaris heeft bericht dat zij op 2 april 2021 een rechtshulpverzoek aan de autoriteiten van de Russische Federatie heeft doen uitgaan voor het horen van deze getuige. Bij brief van 15 juni 2021 heeft zij een toelichting op dit verzoek gegeven. Op 10 augustus 2021 heeft zij van de Russische autoriteiten vernomen dat ‘maatregelen worden getroffen met betrekking tot de mogelijkheid om aan dit verzoek te voldoen’. Vervolgens heeft zij geen nadere reactie meer ontvangen, ondanks een rappel. De rechter-commissaris heeft geen aanwijzingen dat een dergelijke reactie binnenkort wel zal volgen. Daarom is zij tot de conclusie gekomen dat het thans niet redelijkerwijs te verwachten is dat de getuige binnen afzienbare tijd – en zeker niet voor de door de rechtbank genoemde datum van 1 december 2021 – zal kunnen worden gehoord.
 

  • horen  van getuige V22

Daarvoor geldt hetzelfde als hiervoor met betrekking tot getuige Muchkaev is vermeld.
 

  • horen van getuige S21, V7, S20 en S40 en deskundige RC08

Deze getuigen zijn door de rechter-commissaris nader gehoord en de vragen van de verdediging zijn – voor zover mogelijk – aan hen gesteld. De rechtbank heeft hun eerdere verklaringen kort gememoreerd en samengevat wat zij in de verhoren bij de rechter-commissaris hebben verklaard. Dat geldt eveneens voor de deskundige.
 

  • telefoongesprekken

Het NFI heeft gerapporteerd over de vraag of de stem op de veertien telefoongesprekken die aan verdachte Pulatov worden toegeschreven, afkomstig kan zijn van een en dezelfde persoon. Met betrekking tot twaalf van deze gesprekken heeft het NFI geoordeeld dat het 10 tot 100 keer waarschijnlijker is dat het gaat om een en dezelfde persoon dan dat het gaat om verschillende personen.

Het Litouws Forensisch Expertise Centrum in Vilnius heeft gerapporteerd dat op de opnames van de veertien telefoongesprekken geen sporen van bewerking zijn aangetroffen.
 

  • deskundigenrapporten met betrekking tot berekening van afvuurlocatie van de BUK-TELAR

De rechtbank heeft de nadere informatie van de deskundigen van het Russische Almaz Antay besproken alsmede toegevoegde rapporten van de Belgische RMA (Royal Military Academy) met betrekking tot de vraag vanuit welk gebied de vermeende BUK-TELAR zou moeten zijn afgevuurd om de schade op de wrakstukken van MH17 te kunnen veroorzaken, besproken.

Persoonlijke omstandigheden

De rechtbank heeft de persoonlijke omstandigheden van de vier verdachten besproken, voor zover deze blijken uit het procesdossier.

Morgen

De rechtbank heeft de zitting onderbroken tot 2 november om 15:00 uur. Dan zal de rechtbank op de verzoeken van de verdediging beslissen.

Kijk hier de livestreambeelden terug van de zitting:
Livestream 1 november 2021 deel 1
Livestream 1 november 2021 deel 2
Livestream 1 november 2021 deel 3