Deze laatste twee dagen van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak MH17, heeft de verdediging gereageerd op de repliek van het Openbaar Ministerie en het Rechtsbijstandsteam van de nabestaanden (RBT) van 16, 17 en 18 mei 2022. Tot slot heeft de verdedigde verdachte het laatste woord gevoerd.

Dupliek verdediging

De verdediging heeft nogmaals aangegeven dat wat haar betreft sprake is geweest van een oneerlijk proces. Het OM zou de ‘onschuldpresumptie’ (iemand is onschuldig tot zijn schuld is bewezen) met voeten hebben getreden door zijn verdenkingen als feiten naar buiten te brengen en in de media te spreken over ‘daders’. Daardoor is volgens de verdediging het publiek niet evenwichtig geïnformeerd en heeft het OM in wezen gepoogd om de rechtbank via de publieke opinie in de onafhankelijke oordeelsvorming te beïnvloeden. De verdediging heeft verder haar standpunt gehandhaafd dat door de wijze waarop het onderzoek is verlopen, en de beperkingen die er waren om het onderzoekdossier in te zien en getuigen te ondervragen, de verdachte niet de mogelijkheid heeft gehad zich werkelijk tegen de visie van het OM te verdedigen.

Ook is de verdediging, naar aanleiding van de reactie van het OM op de bewijsverweren die de verdediging bij het pleidooi heeft gevoerd, nog eens ingegaan op de onderwerpen: identificatie van de raket, afvuurlocatie, alternatief scenario en betrokkenheid van de verdachte. Zie voor het resumé van het pleidooi de volgende link: Resumé pleidooi van de verdediging.

Laatste woord

Na de dupliek is in de zittingszaal een video afgespeeld met een verklaring van de verdedigde verdachte bij wijze van laatste woord. Zoals het ‘laatste woord’ al zegt: daarmee is het onderzoek ter terechtzitting in deze strafzaak afgerond.

Einde onderzoek ter terechtzitting

Nu een einde is gekomen aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak MH17, gaat de rechtbank zich buigen over de beoordeling van de verwijten die het OM de verdachten maakt (de tenlastegelegde feiten), over dat wat de verdediging daartegen heeft aangevoerd en over de vorderingen van de benadeelde partijen die door het RBT zijn bijgestaan. Het uiteindelijke oordeel van de rechtbank zal worden vastgelegd in vier vonnissen.

Donderdag 22 september 2022 is, volgens de eerder gemaakte planning, ook nog een formele zittingsdag. Tijdens die zitting zal naar verwachting slechts worden medegedeeld dat het onderzoek ter terechtzitting onmiddellijk wordt geschorst tot 17 november 2022.

Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden gezegd of de uitspraak op 17 november 2022 of 15 december 2022, zal kunnen plaatsvinden. De rechtbank verwacht daar in elk geval op 22 september 2022 duidelijkheid over te kunnen geven. Mocht de werkelijke vonnisdatum al eerder duidelijk zijn, dan zal dat op de website courtmh17.com kenbaar worden gemaakt.