Verzoeken verdediging

Wrakstukken

Het verzoek om niet alleen de reconstructie van MH17, maar andere wrakstukken te kunnen zien om het schadebeeld te kunnen beoordelen, wijst de rechtbank af. De deskundigen hebben de wrakstukken zoals die op de reconstructie zijn geplaatst gezien, net als de foto’s van de wrakstukken. Zij hebben hun bevindingen voldoende kunnen doen. Geen van deze bij de rechter-commissaris gehoorde deskundigen heeft tijdens zijn verhoor aangegeven dat meer of andere wrakstukken nodig waren om als deskundige te kunnen verklaren. Als de verdediging toch andere wrakstukken wil kunnen bekijken kan een concreet verzoek ingediend worden waarbij gemotiveerd wordt waarom het relevant is om ook dit specifieke wrakstuk te kunnen zien.

De mogelijkheid om de reconstructie te kunnen bekijken met een eigen deskundige blijft bestaan.

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en het Royal Military Academy hebben kennelijk een laserscan gemaakt om de aanwezige schade op de wrakstukken te kunnen analyseren. De rechtbank heeft het Openbaar  Ministerie verzocht om de data van de scan aan het procesdossier toe te voegen, zodat de verdediging die ook aan een eigen deskundige kan voorleggen.

Ondervraging NFl-deskundigen

De verdediging mag de twee NFI-deskundigen mondeling bevragen om meer duidelijkheid te krijgen over eerder gegeven schriftelijke antwoorden en over hun geloofwaardigheid. De reeds geplande verhoordagen geven daarvoor voldoende ruimte.

Tapgesprekken

De verdediging heeft nog geen standpunt ingenomen over de vraag of haar cliënt aan tapgesprekken deelneemt. Ook heeft zij niet aangegeven (dat, en zoja,) welke tapgesprekken zouden zijn gemanipuleerd. Technisch onderzoek naar een eventuele manipulatie van de getapte gesprekken is daarom niet mogelijk. Het enige onderzoek dat op dit moment zinvol is, is het onderzoek waarin wordt beoordeeld of de deelnemer, die volgens het Openbaar Ministerie de verdachte zou zijn, in de tapgesprekken telkens dezelfde persoon is. Dit onderzoek is reeds uitgezet.

Met de reportage van het programma Nieuwsuur die vorige week is uitgezonden en de reactie daarop van het Openbaar Ministerie, is duidelijk geworden dat in het onderzoek meer tapgesprekken beschibaar zijn gekomen dan in het procesdossier opgenomen. Het Openbaar Ministerie heeft de opdracht gekregen om alle tapgesprekken van de telefoons van de vier verdachten over de periode 1 tot en met  20 juli 2014 waarover zij in het kader van het onderzoek beschikt en voor zover die zich nog niet in het procesdossier bevinden ter inzage te geven aan de verdediging.

Niet-ontvankelijkheid vordering nabestaanden

De verdediging heeft verzocht te beslissen of de vorderingen tot schadevergoeding van de nabestaanden wel door de rechtbank kunnen worden behandeld in deze strafzaak, omdat daarbij complexe vragen moeten worden beantwoord tegen de achtergrond van het Oekrainse en/of internationale recht. Het antwoord van de rechtbank daarop is dat zij nu alleen zou kunnen beslissen de vorderingen niet te behandelen, als op dit moment al evident is dat de vorderingen niet kunnen worden toegewezen. Daarvan is geen sprake.

Ook kan niet worden gezegd dat de behandeling van de vorderingen zullen leiden tot een onevenredige belasting van het strafproces. Het strafproces MH17 is van buitengewone omvang en complexiteit. Daarnaast is een relatief lange looptijd voorzien (in verhouding tot andere strafrechtelijke procedures). De behandeling van de vorderingen van de nabestaanden  passen daarom ook, als onderdeel, bij dit strafproces  en overschaduwen niet de rest van het strafproces.

Net als het rechtsbijstandsteam dat deed, kan de verdediging voor internationaal rechtelijke vragen bijstand van een civielrechtelijke advocaat of deskundige vragen. 

Daarnaast zijn de overige verzoeken van de verdediging afgewezen.

Verzoek van het rechtsbijstandsteam (RBT)

Waarborgen vertrouwelijkheid

Aan de vier verdachten en de verdediging wordt een verbod opgelegd om over de ingediende vorderingen van de nabestaanden mededelingen te doen aan derden of om stukken te verstrekken. Het gaat om ingediende lijsten, de individuele schadevergoedingsvorderingen en de daarbij behorende formulieren, de onderliggende bewijsstukken en eventuele informatie over betalingen van Malaysia Airlines aan de nabestaanden.

De rechtbank gaat er vanuit dat het OM zich ook zal gedragen in overeenstemming met dit verbod.

Mocht de verdediging toch stukken moeten verstrekken aan de verdachte of een externe advocaat dan dient de verdediging te overleggen met het OM en het RBT zodat een geanonimiseerd exemplaar kan worden verstrekt.

Verdere planning

De zitting wordt voortgezet op vrijdag 21 mei 2021 om 10.00 uur. De agenda voor de schouw, die zal plaatsvinden op 26 mei 2021, wordt dan vastgesteld.

Inhoudelijke behandeling

De rechtbank is voornemens om op maandag 7 juni 2021 de inhoudelijke behandeling van de strafzaak MH17 te starten en bij inhoudelijke bespreking van het procesdossier in te gaan op de vragen die al eerder aan de orde zijn geweest:

  • Is vlucht MH17 neergeschoten met een BUK- raket?
  • Is een BUK-raket afgevuurd vanaf een landbouwveld nabij Pervomaiskyi?
  • Hebben de(ze) verdachten daarbij een rol gehad?

Verder zullen de persoonlijke omstandigheden van de verdachten worden besproken voor zover zich daarover informatie in het procesdossier bevindt.

Bij de start van de inhoudelijke bespreking zal het onderzoek, naar verwachting, nog niet zijn afgerond. Op de openbare zitting zal besproken worden hoever het onderzoek is en welke onderdelen nog op een later moment besproken dienen te worden.

Spreekrecht

Na de start van de de inhoudelijke behandeling (juni/juli 2021) volgt het spreekrecht van de nabestaanden in september 2021.
Nabestaanden die hun spreekrecht willen uitoefenen nadat het onderzoek volledig is afgerond (en waarvan alle resultaten op zitting zijn besproken), kunnen op een later moment hun spreekrecht uitoefenen.

Vorderingen

Met betrekking tot de vorderingen van de nabestaanden wordt een schriftelijke ronde ingelast waarbij de verdediging als eerste reageert, daarna het OM en daarna het RBT.

Resume 16 april 2021 (andere beslissingen)


Kijk hier de livestreambeelden terug: 
Livestream 22 april 2021